Türkçe

“Okuldan yükseköğretime geçiş sürecinde engelli gençlere yönelik destek moderatörleri için çevrimiçi eğitim”

BAŞLANGIÇ: 01/03/2023
BİTİŞ: 01/03/2025

Hedefler:

  • Yükseköğretime geçişlerini desteklemek amacıyla “Engelli gençlere Destek Moderatör” olarak yeni bir işlevsel profil oluşturmak.
  • Engelli insanlara destek amacıyla 80 sivil toplum kuruluşu temsilcisini moderatör olarak eğitmek ve hazırlamak.
  • Engelli farkındalığı, iletişim kuralları, yardımcı teknoloji iletişimi ve işaret dili konularında eğitim vermek.
  • Örgün/yaygın eğitim fırsatları aracılığıyla engelli gençlerin sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlamak.

Beklenen sonuçlar:

R1 STK sektöründe “Engellilere destek moderatörü”nün yeni işlevsel profili
İşlevsel profil, STK sektöründe “Engellilere destek moderatörlüğü” işlevlerini yerine getiren adayın görevlerini, rollerini ve sorumluluklarını tanımlayacaktır. Önceki bilgi ve eğitimin yanı sıra gerekli önceki iş deneyimini de açıklar. Ek olarak profil, uygulama alanlarının yöntemlerinin yanı sıra engelli destek kolaylaştırıcısının edinmesi gereken bilgi, beceri ve yeterliliklerin bir tanımını da sağlar.

Rehberlik ve tavsiyeler de dahil olmak üzere kapsayıcı eğitim uyarlamalarına ilişkin R2 Eğitim kılavuzu
El kitabı, moderatörlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişlerinde engelli bireylerin desteklenmesine yönelik çalışmalarının doğru şekilde uygulanmasını sağlayabilecek yöntem, strateji, ipucu ve uygulamalardan oluşmaktadır. Bunlar, son Katılım ve Çeşitlilik Politikası Konsorsiyumu stratejisi de dahil olmak üzere Evrensel Öğrenme Tasarımı yönergelerine dayanmaktadır.

R3 Engellilik Farkındalığı İletişim Modülü, Engellilik Kuralları, İletişim Kuralları, Yardımcı Teknolojinin Temel Kullanımı ve İşaret Dili
Özel iletişim modülü, farklı engel grupları ve bu kişilerin okulu bırakıp yüksek öğrenime girme arasındaki geçişte karşılaşabilecekleri potansiyel engeller hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Engelli kişiler için uygun görgü kurallarına ilişkin tavsiyeler, dijital yardımcı teknolojinin uygulanması ve kullanılmasına yönelik özel bir kılavuz olarak sağlanmaktadır. Yerel işaret dilindeki anahtar kelimeleri içeren çekirdek videolar da geliştirilecek.

40 potansiyel engelli destek moderatörünün R4 karma eğitimi
Bu faaliyet, engelli kişileri destekleyen gençlik STK’larının moderatörü olacak olası adayların işe alınmasıyla başlayacaktır. En az 6 ay sürecek kombine bir eğitim modeli düzenleyeceğiz. Öğrenme sürecinin sonunda edinilen bilgilerin değerlendirmesi özel bir form aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Değerlendirme süreci, yaygın öğrenme süreci sırasında elde edilen öğrenme çıktılarının doğrulanması ilkelerine dayanacaktır. Sürecin nihai sonucu, 40 başvuru sahibinin her birine oturum yapma fırsatı yaratmak (yeni bir başvuru sahibini işe almak veya mevcut engelli gençleri desteklemek için) olacaktır. Bu süreç, nihai izlemeyi özel bir rapor aracılığıyla yapacak olan yerel ortağın bir temsilcisi tarafından izlenecektir. Eğitim ve uygulamanın iki aşamasını tamamlayanlara özel katılım sertifikası verilecek.

R5 E-Öğrenim Portalı
Moodle’ı temel alan bir e-öğrenme portalı proje web sitesinin bir parçasıdır. Bu, harmanlanmış öğrenme sürecini kolaylaştırır ve proje sonuçlarına erişim için güvenli bir ortam sağlayacaktır. Mayıs 2024’ten itibaren çevrimiçi ve fiziki çalıştaylar aracılığıyla pilot uygulama eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte Portekiz, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’de gençlik STK’larına engelli desteği konusunda 40 potansiyel uzman yetiştirmeyi planlıyoruz. Denetim, engellilik, kaynaştırma, kaynaştırma eğitimi, işaret yorumlama, psikoloji konularında deneyimli eğitmenler tarafından sağlanacak. Bu, ihtiyaç halinde ek desteğin sağlanmasını sağlamak için her bir ortağın üretilen eğitim materyallerinin uygulanabilirliğini ve kullanışlılığını izleyip kontrol edeceği bireysel bir takip faaliyeti olacaktır.

R6 Proje sonuçlarının daha geniş şekilde yayılması ve kullanılması
Bu çıktı aşağıdaki faaliyetleri içerecektir:

– Proje paydaşlarıyla fiziki ve çevrimiçi toplantıların düzenlenmesi
– Proje sonuçlarına ilişkin kamuoyunun tepkisine ulaşacak sunumlar;
– Bilgilendirme oturumları sırasındaki tartışmalar (çalıştaylar, seminerler, hakem değerlendirmeleri);
– Diğer STK’lar ve eğitim kurumlarıyla görüşmeler
– Bilgilendirme materyallerinin üretimi ve dağıtımı – proje broşürü (EN, PT, BG, ES, TR), proje posteri (PT, BG, ES & TR), proje logosu
– Sosyal medya görünürlüğü – Facebook sayfaları, SlideShare, YouTube
– Diğer STK’ları engelli insanlara destek konusunda kolaylaştırıcılar yetiştirmeye ikna etmek için yuvarlak masa toplantıları ve odak grup sunumları (yıllık bazda) düzenlemek, bu proje sırasında elde ettikleri faydaları, güçlü yönleri ve etkileri sunmak.
– Katılımcı ülkelerdeki bölgesel eğitim yönetimleri ve Eğitim Bakanlığının ilgili departmanlarının temsilcilerinin yanı sıra başarılı eğitim uygulamalarının uygulanmasını desteklemek için kararların alınmasından sorumlu ulusal parlamentoların eğitim komisyonlarının temsilcileriyle düzenli toplantılar düzenlenmesi. Engelli kişileri desteklemek ve mümkün olduğu durumlarda operasyonel programlar ve fonlar aracılığıyla devlet desteğini aramak için moderatörün işlevsel profilini politikaya dahil ederek Yükseköğretim kurumlarında kapsayıcı eğitime yönelik uygulamalar.
– Bilgi mektuplarının gönderilmesi ve proje sonuçlarının ve pilot uygulama sonuçlarının ilgili kuruluşlara sunulması.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.