БЪЛГАРСКИ

“Онлайн обучение за подкрепящи модератори за младежи с увреждания в процеса на преход от училищно към висше образование”

НАЧАЛО: 01/03/2023г
КРАЙ: 01/03/2025г.

Цели:

  • Да се създаде нов функционален профил на „Подкрепящ модератор за младежи с увреждания” за подпомагане на прехода им към висше образование.
  • Да обучи и подготви 80 представители на неправителствени организации като модератори в подкрепа на хората с увреждания.
  • Да предостави обучение за информираност за уврежданията, насоки за общуване, комуникация чрез помощни технологии и жестомимичен език.
  • Да се осигури плавен преход на младежи с увреждания чрез възможности за формално/неформално образование.

Очаквани резултати:

R1 Нов функционален профил на „Модератор в подкрепа на хора с увреждания” в НПО сектора

Функционалният профил ще описва задачите, ролите и отговорностите на кандидата, изпълняващ функциите на  „Модератор в подкрепа на хората с увреждания” в НПО сектора. Той описва предишните знания и образование, както и необходимия предишен трудов опит. В допълнение, профилът предоставя описание на модалностите на областите на приложение, както и знанията, уменията и компетенциите, които трябва да придобие модераторът в подкрепа за хора с увреждания.

R2 Наръчник за обучение относно адаптации на приобщаващото образование, включително насоки и съвети

Наръчникът се състои от методи, стратегии, съвети и практики, които могат да осигурят правилното изпълнение на работата на модераторите за подкрепа на хората с увреждания в прехода им от средно към висше образование. Те се основават на насоките за универсалния дизайн за учене, включително скорошната стратегия на консорциума за политики за включване и многообразие.

R3 Комуникационен модул за осведоменост за уврежданията, етикет на общуване с хората с увреждания, насоки за общуване, основно използване на помощни технологии и жестомимичен език

Специализираният комуникационен модул ще предостави повече информация за различните групи увреждания и какви потенциални бариери могат да срещнат тези хора при прехода между завършването на училище и влизането им във висши учебни заведения. Предоставени са съвети относно правилния етикет при хора с увреждания като специално ръководство за прилагане и използване на дигитални помощни технологии. Ще бъдат разработени и основни видеоклипове, съдържащи ключови думи на местния жестомимичен език.

R4 Смесено обучение на 40 потенциални модератори в подкрепа на уврежданията

Тази дейност ще започне с набиране на възможни кандидати, които да станат модератори на младежки НПО-та в подкрепа на хората с увреждания. Ще организираме комбиниран модел на обучение с продължителност най-малко 6 месеца. В края на процеса на обучение ще бъде извършена оценка на получените знания чрез специална форма. Процесът на оценяване ще се основава на принципите за валидиране на резултатите от обучението, придобити по време на процеса на неформално обучение. Крайният резултат от процеса ще се състои чрез създаване на възможност за всеки от 40-те кандидата ще има сесии (или за набиране на нов кандидат, или за подкрепа на съществуващи младежи с увреждания). Този процес ще бъде наблюдаван от представител на местния партньор, който ще направи окончателното наблюдение чрез специален доклад. Завършилите двете фази на обучението и практиката ще получат специален сертификат за участие.

R5 Портал за електронно обучение

Портал за електронно обучение, базиран на Moodle, е част от уебсайта на проекта. Това улеснява процеса на смесено обучение и ще осигури сигурна среда за достъп до резултатите от проекта. Пилотни обучения за внедряване чрез онлайн и физически семинари ще бъдат организирани от май 2024 г. В този процес планираме да обучим 40 потенциални експерти в подкрепа на уврежданията на младежки НПО в Португалия, Испания, България и Турция. Ще бъде осигурено супервизия от обучители с опит в областта на уврежданията, приобщаването, приобщаващото образование, жестомимичен превод, психология. Това ще бъде индивидуална последваща дейност, при която всеки партньор ще наблюдава и контролира приложимостта и полезността на произведените учебни материали, за да гарантира, че при необходимост ще бъде предоставена допълнителна подкрепа.

R6 По-широко разпространение и използване на резултатите от проекта

Този резултат ще включва следните дейности:

– Организиране на физически и онлайн срещи със заинтересованите страни по проекта
– Презентации, които ще достигнат до обществената реакция на резултатите от проекта;
– Дискусии по време на информационни сесии (работилници, семинари, партньорски проверки);
– Дискусии с други НПО и образователни институции
– Производство и разпространение на информационни материали – листовка на проекта (EN, PT, BG, ES, TR), плакат на проекта (PT, BG, ES & TR), лого на проекта
– Видимост в социалните медии – страници във Facebook, SlideShare, YouTube
– Организиране на кръгли маси и презентации на фокус групи (на годишна база), за да се убедят другите неправителствени организации да обучат модератори в подкрепа на хората с увреждания, като представят ползите и силните страни и въздействието, което са постигнали по време на този проект.
– Редовно организиране на срещи с представители на регионалните управления на образованиет и съответните отдели в Министерството на образованието в страните участници, както и с представители на образователните комисии към националните парламенти, отговорни за вземането на решения в подкрепа на прилагането на успешни практики за приобщаващо обучение в ВУЗ чрез включване в политиката на функционалния профил на модератора за подкрепа на хората с увреждания и където е възможно да се търси тяхната държавна подкрепа чрез оперативни програми и фондове.
– Изпращане на информационни писма и представяне на резултатите от проекта и резултатите от пилотирането до релевантни организации.

DISMODE флаер BG

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.